תקנון האתר

כללי
אתר filmDIY (להלן- "האתר") המצוי בבעלות דוקמוביס  (להלן- "החברה") האתר משמש כספריית וידאו אלקטרונית לרכישת הזכות לצפייה בסרטים, על גבי רשת האינטרנט על-ידי ציבור הגולשים בישראל ובעולם (בהתאמה לזכויות הסרט). על המשתמשים באתר יחולו הוראות תקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת

אופן הרכישה באתר

האפשרויות הקיימות לרכישת המוצרים הן דרך האתר. התשלום תבצע באמצעות כרטיסי אשראי וחברת Paypal או דרך אתרים אחרים אשר החברה תבצע עמם שיתופי פעולה מפעם לפעם או בהעברה בנקאית. קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף. הזמנתו של המשתמש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון דרך מוקד שירות הזמנות. מובהר כי החברה מבצעת, מפעם לפעם, שיתופי פעולה עם חברות וגופים שונים, וכי במסגרת חלק משיתופי פעולה אלו ניתן לרכוש מנויים לאתר שלא ישירות דרך האתר אלא דרך אתרי מראה ו/או אתרים אחרים. מובהר כי כל משתמש הרוכש מנוי יהיה כפוף באופן מלא להוראות תקנון זו, לרבות אם המנוי נרכש שלא ישירות דרך האתר.

תוכן האתר
באתר מוצעים לצפייה מוצרים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים, השירותים והמידע המצוי בו יהיו מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

החברה אינה אחרית על תוכנם של הסרטים המוצגים באתר וסרטים.
במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את הצפייה, כמפורט להלן בתקנון זה.:

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שבשום מקרה לא יהיה זכאי לפיצוי בגין אי התאמה, תיאור לא נכון של המוצרים, אי יכולת מסיבה כלשהיא לצפות במוצרים, פגיעה ברגשות וכיו"ב, למעט השבת הסכום ששילם לחברה עבור רכישת המוצר

צורת המכירה באתר

מכירה רגילה – היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש לפי המחיר הנקוב למוצר.

מכירת מנוי – מכירה לפי סוג המנוי והחבילה של סוגי המנוי – חבילות המנויים ישתנו מידי פעם לפעם. מחירי חבילת המנוי ישתנו מפעם לפעם בהתאם להחלטות החברה.

מכירה בהנחה – לפי קוד קופון הנמצא בידי הלקוח ייהנה הלקוח מהנחה מהמחיר הנקוב.
המכירה היא אך ורק לשימושו האישי של הלקוח והרכישה אינה נותנת לו כל זכות לעשות שימושים אחרים לרבות הפצה, הקרנה ציבורית, הקלטה של התכנים אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על צורות מכירה שונות מאלו הנקובות בתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הספקת המוצרים
המוצרים יסופקו ללקוח באמצעות רשת האינטרנט בלבד.
אספקת המוצרים שנרכשו לצפייה באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד שירות ההזמנות תתבצע מידית (לאחר אישור הרכישה ע"י חברת האשראי) ותהיה תקפה לתקופה לצפייה בהתאמה למספר השעות / הימים כפי שצויין בגוף הסרט הנרכש, בתקופה זו יוכל הלקוח לממש את זכותו לצפות במוצר לפי תנאיו.
החברה אינה אחראית בכל אופן וצורה שהיא לגבי טיב חיבור הלקוח לספק האינטרנט שלו וכמו כן אינה אחראית על טיב ציוד הקצה לצרכי צפייה המצוי בידי הלקוח.

ביטול הזמנה
ניתן לבקש לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר בשל תקלה טכנית, טעות בהזמנת הסרט וכדומה.

שירות לקוחות
החברה מפעילה מערך שירות לקוחות למתן מענה לפניות לקוחות בשעות הפעילות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטיות – אבטחה באתר

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.